Kulturno dru�tvo dr. France Pre�eren �irovnica - Breznica

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica je društvo z zelo dolgo tradicijo. To društvo se je uveljavilo s številnimi kulturnimi skupinami, ki so se stalno spreminjale glede na interese krajanov vasi pod Stolom. Društvo pokriva 10 vasi od Brega do Rodin. Sedaj zajema območje občine Žirovnica. Društvo izvaja program na podro?ju kulture po sedanjih opredelitvah ljubiteljev kulture. Dejavnost društva je tudi v skladu z nacionalnim programom ljubiteljske kulture. V skladu s tem programom nadaljujemo z uvajanjem novih metod delovanja na področju predstavljanja dejavnosti in kar je še najbolj pomembno, krajev iz katerih člani društva izhajajo. Gre za predstavitev na sodoben kulturen način. Hkrati s tem pa tudi za predstavitev prebivalcev, njihove običaje in posebnosti. Ena najpomembnejših nalog pa je tudi predstavljanje naših prednikov, še posebej pa velikih mož iz sveta kulture.

Občina Žirovnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti društev in kulturnih projektov. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna občine, ureja poseben pravilnik.

Na podlagi 80. ?lena Zakona o uresni?evanju javnega interesa za kulturo, 30. in 1. odstavka 31. člena Zakona o društvih, v zadevi pridobitve statusa v javnem interesu na področju kulture, je minister pooblašÄen za opravljanje nalog ministra za kulturo, dne 01.12.2011 izdal odločbo, s katero je bil Kulturnemu društvu dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica podeljen status v javnem interesu na področju kulture.

V društvu delujejo:

  • Gledališka skupina "Julke Dolžan"
  • GledališÄe slepih in slabovidnih "Nasmeh"
  • Otroška folklorna skupina "Breznica"
  • Mešana pevska skupina "Dr. France Prešeren"
  • Moška pevska skupina "Sosedje"
  • Gledališka skupina OŠ Žirovnica
  • Likovna skupina