Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica

 

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica je društvo z zelo dolgo tradicijo. To društvo se je uveljavilo s številnimi kulturnimi skupinami, ki so se stalno spreminjale glede na interese krajanov vasi pod Stolom. Društvo pokriva 10 vasi od Brega do Rodin. Sedaj zajema obmo?je ob?ine Žirovnica. Društvo izvaja program na podro?ju kulture po sedanjih opredelitvah ljubiteljev kulture. Dejavnost društva je tudi v skladu z nacionalnim programom ljubiteljske kulture. V skladu s tem programom nadaljujemo z uvajanjem novih metod delovanja na podro?ju predstavljanja dejavnosti in kar je še najbolj pomembno, krajev iz katerih ?lani društva izhajajo. Gre za predstavitev na sodoben kulturen na?in. Hkrati s tem pa tudi za predstavitev prebivalcev, njihove obi?aje in posebnosti. Ena najpomembnejših nalog pa je tudi predstavljanje naših prednikov, še posebej pa velikih mož iz sveta kulture.

Ob?ina Žirovnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti društev in kulturnih projektov. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz prora?una ob?ine, ureja poseben pravilnik.

Na podlagi 80. ?lena Zakona o uresni?evanju javnega interesa za kulturo, 30. in 1. odstavka 31. ?lena Zakona o društvih, v zadevi pridobitve statusa v javnem interesu na podro?ju kulture, je minister pooblaš?en za opravljanje nalog ministra za kulturo, dne 01.12.2011 izdal odlo?bo, s katero je bil Kulturnemu društvu dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica podeljen status v javnem interesu na podro?ju kulture.

MEšANA PEVSKA SKUPINA "DR. FRANCE PREšEREN":

Mešana pevska skupina »Dr. France Prešeren« od leta 1992 redno deluje v Kulturnem društvu dr. France Prešeren Žirovnica – Breznica. Program obsega priredbe slovenskih ljudskih pesmi, umetno glasbo, posebno svežino pa so prinesle priredbe znanih skladb iz podro?ja zabavne glasbe. Po letu 2002 so sledila uspešna leta s številnimi priznanji in odlikovanji. Udeležbe na državnih sre?anjih potrjujejo z Zlatim žigom malih pevskih skupin Slovenije, na mednarodnih tekmovanjih v ?eški Pragi leta 2002, nemškem Bremnu leta 2004, kitajskem Xiamenu leta 2006, avstrijskem Bad Ischlu leta 2007, italijanski Rivi del Garda leta 2007 in Riminiju leta 2008, slovaški Bratislavi leta 2009, ruskem St. Petersburgu leta 2010, nemškem mestu Wernigerode leta 2011, leta 2012 v španski Calelli, leta 2013 v hrvaškem Tuhelju, leta 2014 v latvijskem mestu Riga in leta 2015 v italijanskem mestu Torre del Lago  se dokazujejo z dvema bronastima, z dvanajstimi srebrnimi in šestimi zlatimi priznanji, krona teh uspehov pa sta tudi dve bronasti in dve srebrni medalji, osvojeni na svetovnih zborovskih igrah v organizaciji Interkultur Musice Mundi. V doma?em kraju imajo preko 30 nastopov, v sodelovanju z znanimi gledališkimi igralci in priznanimi pevci pa prirejajo odmevne tematske pomladanske in boži?ne koncerte. Za poslanstvo ohranjanja slovenske kulturne dediš?ine jih je nagradil tudi Župan Ob?ine Žirovnica, v letu 2014 pa podelil plaketo Ob?ine Žirovnica.

Umetniška vodja in hkrati tudi pevka je Irena Kosma?, u?iteljica glasbene vzgoje na Oš dr. Josipa Plemlja Bled. Za njeno vztrajno in kvalitetno delo je bila leta 2007 s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije nagrajena z Gallusovo listino, od leta 2008 pa je tudi nagrajenka Ob?ine Žirovnica.

 OTROšKA FOLKLORNA SKUPINA "BREZNICA":

Otroška folklorna skupina Breznica od leta 1994 deluje v doma?em Kulturnem društvu Dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica. Skupino vodi Maruša Stres, izprašana vodja folklornih skupin, predšolsko pa od leta 2013 Daša Strugar. Program skupine je sestavljen iz plesov, pesmi in obi?ajev, ki izvirajo pretežno iz alpskega dela Slovenije, ob tem pa tudi koreografijo plesov iz Bele krajine (severo-vzhodni del Slovenije). Plesalci so stari med 5. in 13. letom. ?eprav vsako leto med svoje vrste privabijo kakšnega novega ?lana, pa je že kar nekaj plesalcev takih, ki svoje pete na odru brusijo kar lepo število let. Med seboj pa niso samo plesalci, pa? pa tudi zelo dobri prijatelji. Vaje so polne u?enja ljudskih plesov, pesmi, šeg in navad, pa tudi smeha, zabave in veselja. Otroci so oble?eni v delovna obla?ila s preloma 19. v 20. stoletje. Kostume je izdelal dr. Bojan Knific, ki je velik poznavalec slovenskega ljudskega izro?ila. Zadnja leta pa ga nadomeš?a Iva Legat.

Skupina si vsa leta delovanja prizadeva ohranjati pravo slovensko ljudsko izro?ilo, redno se udeležuje obmo?nih in medobmo?nih sre?anj, ve?krat pa je bila že izbrana na državno sre?anje otroških folklornih skupin Slovenije v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Skupina nastopa v doma?em kraju in njegovi okolici. Gostovali pa so tudi že na razli?nih mednarodnih festivalih na Ptuju, v Avstriji, na ?eškem, v Tur?iji, v Srbiji, Nem?iji in v Italiji. Vsako leto pa že tradicionalno pripravijo koncert ob materinskem dnevu z naslovom »Mama je ena sama«, kjer predstavijo svoj program, povabijo pa tudi razli?ne in zanimive goste. Ob 15-letnici delovanja so v doma?i dvorani na Breznici pripravili samostojni koncert z naslovom »Pa cunca pa flikca, pa strgana kikla«. Ob tej priložnosti so prejeli nagrado Ob?ine Žirovnica, na kar so zelo ponosni.

20. obletnico neprekinjenega delovanja so obelodanili z dvema samostojnima koncertoma v doma?i kulturni dvorani na Breznici, z naslovom, LEPO JE BITI FOLKLORNIK.

 

MOšKA PEVSKA SKUPINA "SOSEDJE":

Moška pevska skupina Sosedje deluje pri Kulturnem društvu dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica od leta 2009. Nastopa najve? v doma?i ob?ini pa tudi širše po Sloveniji, sodelovanje z nekaterimi pevskimi zbori pa je postalo že stalnica. Poleg narodnih in pesmi iz bogate zakladnice znanih slovenskih umetnih pesmi pevci radi izvajajo tudi lahkotnejši žanr, npr. popevke in narodno-zabavno glasbo. Umetniški vodja  in hkrati tudi pevec je Tone špendov.

 

GLEDALIš?E SLEPIH IN SLABOVIDNIH »NASMEH«:

Gledališ?e slepih in slabovidnih Nasmeh je po uspešni turneji s predstavo Slepci avtorja Maurica  Maeterlincka v sezoni 2012/2013 pri?elo s pripravami na novo predstavo. V prvi polovici leta je bila razpisana avdicija za nove igralce, ki je potekala na Medob?inskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana. Igralce sta izbirali Mateja Mla?nik, dolgoletna režiserka gledališ?a, in Alenka Bole Vrabec, ki je predstavo za omenjeno gledališ?e režirala prvi?. Po opravljeni avdiciji sta se režiserka in mentorica odlo?ili za uprizoritev treh monologov italijanskega komediografa Alda Nicolaja z naslovom Oh, te nore ženske. Režiserka je predstavo prilagodila igralkam. Zaradi njihovih specifi?nih težav je v predstavo vpeljala lik arhivarja, ki povezuje monologe, ob?instvu, med katerim je Vrab?eva predvidela tudi slepe in slabovidne, posreduje nekaj osnovnih informacij o avtorju in med predstavo pomaga igralkam na oder in z njega. V predstavi, ki je nastala v koprodukciji z Gledališ?em Toneta ?ufarja na Jesenicah, nastopajo Ladka Hunjet, Anja Ho?evar, Irena Temlin, Dada Strle in Luka Pavlin. Septembra 2012 se je ekipa sestala v jeseniškem Gledališ?u Toneta ?ufarja, kjer je igralcem režiserka predstavila na?in dela. Sledile so tedenske vaje, ki so potekale ob sobotah v omenjenem gledališ?u ali v kulturni dvorani na Breznici. Vaje so se za?ele ob 10. uri in so trajale do zgodnjih ve?ernih ur. Za prevoz igralcev na vaje in po domovih je skrbela Dada Strle, ki je tudi sicer pomagala pri izvedbi vaj in nastanku predstave. Med drugim je je igralcem pomagala pri gestikulaciji, kretnjah in drugih gibih na odru. Med vajami je postala tudi ena od igralk v predstavi, ki med potekom predstave ve?krat zamenja sceno, obenem pa opravlja funkcijo šepetalke. Za sceno, zvokovno opremo in lu? je poskrbel Klemen Vrabec, ki med turnejo vozi igralce na lokacije nastopov, kjer poskrbi za vse potrebno za izvedbo predstave.

Z gledališ?em še vedno aktivno sodeluje Mateja Mla?nik, ki je kot mentorica režiserki svetovala pri delu s slepimi in slabovidnimi, sodelovala pri pripravah na premiero, v zadnjem ?asu pa spremlja turnejo gledališ?a. Gledališ?e trenutno z omenjeno predstavo nastopa po razli?nih krajih po Sloveniji. Po premieri, ki je 9. marca potekala na Breznici in teden kasneje na Jesenicah, smo gostovali trinajstkrat. Predstava je bila kot ena izmed petih komedij uvrš?ena na XVI. sre?anje gorenjskih komedijantov. Udeležili smo se tudi festivala gledališ? slepih in slabovidnih, ki je v Zagrebu potekalo od 11. do 17. oktobra 2013.

 

GLEDALIšKA SKUPINA "JULKE DOLŽAN":

Gledališ?e Julke Dolžan deluje v okviru Kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica. Gledališ?e je bilo ustanovljeno v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V devetdesetih letih je bilo gledališ?e še kako živo, na odru so bile predvsem doma?e komedije, škratje so z matinejami razveseljevali najmlajše, ni manjkalo pa tudi drugih prireditev.

Potem pa dolga pavza, najbrž skoraj deset letna, vse dokler se Mateji Mla?nik jeseni 2011 ni porodila zamisel, da bi ob 50. letnici smrti našega rojaka Frana Saleškega Finžgarja obnovili svojo prvo predstavo Veriga, ki nastala prav izpod peresa Finžgarja. Tako je ponovno oživela naša gledališka dejavnost. Kot v preteklosti želimo na odru predstaviti predvsem dela doma?ih avtorjev, prilagojena današnjemu ?asu.

V letu 2012 pa so ponovno oživela tudi otroške matineje – škratovanja. Med septembrom in marcem (vsako tretjo nedeljo v mesecu) na matineje povabimo razli?ne gledališke umetnike, ki s svojimi predstavami pri?arajo nasmeh na usta otrok.

 Trenutno je v skupini aktivnih okrog 20 igralcev in ostalih ustvarjalcev predstav (odvisno od predstave).

Novejše predstave

  

Predstava

 

Režija

 

Leto premiere

Veriga (Fran Saleški Finžgar)

Mateja Mla?nik

2012

Kako je Trebušnik Hodil na Triglav (Janko Mlakar)

Jože Resman

2015

?arovnica Mica in severna zvezda (otroška predstava)

Mateja Mla?nik

2015

Turjaška Rozamunda

Jože Resman, Gašper Stojc

2016

Ov?ar Marko (Janez Jalen)

Aleš Jekovec, Jože Resman

2017

   

GLEDALIšKA SKUPINA Oš ŽIROVNICA:

V okviru gledališ?a »Julke Dolžan« deluje tudi gledališke skupina Oš Žirovnica.

 Cilji dela pri delu z u?enci/mladimi igralci je, da:

  • -       usvojijo dihalne tehnike, vaje za govor;
  • -       razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru;
  • -       pripravljajo uprizoritve dramskih del in vodijo kulturne prireditve;
  • -       se u?ijo premagovati tremo z razli?nimi tehnikami;
  • -       se vadijo v improvizaciji in razvijajo pozitivno samopodobo, samozavest;
  • -       krepijo spomin in se u?ijo na zanimiv na?in povedati zgodbo;
  • -       se u?ijo sodelovanja, dela in odnosa v skupini ljudi;
  • -       spoznajo razli?ne poklice: igralec, režiser, dramatik, lu?kar, šepetalec, kostumograf, scenograf, …